Spędź aktywnie czas w Krakowie i okolicach!

Wycieczki edukacyjne

Programy wycieczek edukacyjnych opracowane zostały w oparciu o standardy nauczania, a ich tematyka konsultowana jest z dydaktykami. Wycieczki maj charakter zajęć interdyscyplinarnych obejmujące zagadnienia z zakresu geografii, historii, przyrody, biologii, chemii, ekologii oraz nauk humanistycznych.

Lekcje w terenie stwarzają niepowtarzalną możliwość skupienia się na praktycznej stronie nauczanego przedmiotu, co często jest niemożliwe podczas typowej lekcji w szkole. Umożliwiają również twórcze i interesujące wykorzystanie czwartej lekcji wychowania fizycznego. 

Program naszych wycieczek nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia lekcji w plenerze. Przy pomocy ankiet, zredagowanych i konsultowanych z pracownikami naukowymi Akademii Pedagogicznej sprawdzamy poziom wiedzy uczestników wyjazdu, przed i po wycieczce. Przeprowadzamy również lekcję pilotażową w szkole, podczas, której omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z planowanym wyjazdem.

Nie przedstawiamy konkretnych programów, gdyż każdy opracowujemy po konsultacjach z nauczycielem i dostosowujemy go do danej klasy. Program wycieczek edukacyjnych i ich tematyka może być zrealizowany zarówno w Krakowie, okolicach Krakowa, jak i w górach na bazie dowolnie wybranej wycieczki, przy czym trasa dostosowana zostanie do danego tematu. 

Poniżej przedstawiamy Państwu plany  wycieczek przygotowanych i realizowanych przez nasze biuro. Są to  przykładowe schematy, według których przygotowujemy wszystkie wycieczki edukacyjne.
 

Gotycki Kraków 

Uczniowie poznają:

 • kształt średniowiecznego Krakowa
 • cechy architektury obronnej 
 • historię lokalizacji miasta 
 • budowle przed i polokacyjne na Rynku
 • historię Uniwersytetu Jagiellońskiego i dzielnicy uniwersyteckiej
 • terminy architektoniczne 
 • legendy
 • cechy architektury gotyckiej
 • sztukę gotyku ze szczególnym uwzględnieniem Ołtarza Wita Stwosza
 • historię zakonu Franciszkanów i Dominikanów
 • historię Katedry na Wawelu 


Uczniowie samodzielnie wykonują zadania:

 • notują w zeszycie wycieczki zaobserwowane na budynkach cechy architektury gotyckiej
 • zaznaczają na mapie kształt średniowiecznego miasta
 • opowiadają przygotowaną legendę
 • zaznaczają na mapie położenie oglądanych obiektów


 


Z Tatr Zachodnich ku Tatrom Wysokim

Uczniowie poznają:

 • wpływ działalności człowieka na ekosystemy górskie
 • formy i cele ochrony przyrody w Polsce oraz problemy z ich realizacją w terenie intensywnej działalności turystycznej
 • charakterystyczne cechy klimatu górskiego - stacja IMGW na Hali Gąsienicowej
 • Różnice w budowie geologicznej Tatr Zachodnich i Wysokich
 • zagrożenia związane z turystyką zimową – lawiny
 • krajobraz wysokogórski i jego typowe formy terenowe (grań, żleb itp.)
 • zjawiska krasowe i polodowcowe modelujące doliny
 • powstawanie jezior śródgórskich
 • taternicką działalność polskich elit intelektualnych przełomu XIX i XXw (Karłowicz, Zaruski)
 • roślinność wapieniolubna i granitolubna z uwzględnieniem endemitów i reliktów 


Uczniowie samodzielnie wykonują zadania:

 • orientują mapę, odnajdują siebie na mapie, wyznaczają kierunki świata – praca z mapą i busolą
 • rozpoznają różnice w morfologii Tatr Zachodnich i Wysokich
 • wypełniają ”karty pogody” na podstawie wcześniejszych obserwacji i pomiarów
 • nazywają formacje skalne napotykane podczas wędrówki (żleb turnia grań)
 • rozpoznają za pomocą klucza unikalne wysokogórskie gatunki roślin ze szczególnym uwzględnieniem endemitów i reliktów
 • oznaczają poziom zanieczyszczeń wody
 • wyróżniają w terenie ślady intensywnej działalności człowieka i jego wpływ na środowisko przyrodnicze (turystyka, narciarstwo, pasterstwo, przemysł)