Spędź aktywnie czas w Krakowie i okolicach!

Warunki uczestnictwa

 

pobierz - Warunki Uczestnictwa TRAVEL 2017 (pdf)

pobierz - Warunki Uczestnictwa TRAVEL SPORT 2017  (pdf)

 

I. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie uczestnik winien zapoznać się z warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy, które są integralną częścią umowy.

2. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie druku „ZGŁOSZENIE - UMOWA” zwanego dalej zgłoszeniem. Od osób niepełnoletnich wyjeżdżających bez opiekunów wymagana jest zgoda opiekunów na udział w imprezie.

3. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący oraz osoby objęte zgłoszeniem, za które podpisujący bierze odpowiedzialność.

4. W chwili podpisania zgłoszenia uczestnik wpłaca pierwszą część należności w wysokości 30% ceny imprezy. Pozostałą kwotę uczestnik winien wpłacić najpóźniej 21 dnia przed terminem imprezy oraz w terminie określonym przez biuro dostarczyć niezbędne dokumenty lub informacje.

Numer konta:       Alior Bank SA 61 2490 0005 0000 4530 7639 7348

5. Nie dokonanie w terminie pozostałej wpłaty lub niedostarczenie dokumentów czy informacji powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

6. Uczestnik ma obowiązek poinformować biuro o zmianach danych osobowych w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, by możliwe było załatwienie koniecznych formalności. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i przejęciu przez tę osobę obowiązków wynikających z umowy do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

7. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, trasy, ceny lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Biura (decyzje władz, siła wyższa) w takiej sytuacji organizator zawiadamia klienta a klient powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora czy przyjmuje proponowana zmianę albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Cena może być podwyższona nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Podwyższenie ceny może być spowodowane:

a. wzrostem kosztów transportu

b. wzrostem podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe, portowe

c. wzrostem kursów walut

Brak odpowiedzi do 5 dni po zawiadomieniu o zmianach uważany będzie za potwierdzenie przyjęcia nowych warunków.

9. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu braku minimum uczestników. W tym przypadku impreza może być odwołana nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia.

II. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Rezygnacja z imprezy winna nastąpić w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura.

2. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach:

a. odwołania imprezy lub nie przyjęcia nowej propozycji

b. nie przyjęcia zmian w ciągu 5 dni po poinformowaniu o nich uczestnika

3. W razie nie odbycia się imprezy lub nie wzięcia udziału z winy Biura, zwraca się uczestnikowi pełną wpłatę (bez odsetek) oraz inne udokumentowane koszty związane z przybyciem na miejsce zbiórki.

4. W pozostałych przypadkach rezygnacji bez względu na jej przyczyny Biuro  zwróci uczestnikowi poniesione wpłaty na imprezę pomniejszone o koszty już poniesione na organizację tej imprezy. Biuro podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:

- do 40 dni przed imprezą opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł

- 39 - 30 dni – do 25% ceny imprezy

- 29 - 15 dni - do 50% ceny imprezy

- 14 - 7 dni – do 75% ceny imprezy

- na 6 dni przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny imprezy.

5. Zastosowane przy rezygnacji potrącenia następują niezależnie od daty zawarcia umowy.

6. W przypadku rezygnacji biuro nie dokonuje zwrotu pieniędzy za bilet lotniczy.

7. Biuro informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, dostępnego za dodatkową opłatą. Pełna treść warunków dotyczących ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej www.mediusz.pl lub w siedzibie Biura.

III. REALIZACJA IMPREZY

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów do przekroczenia granicy RP i granic innych państw przez które przejeżdża i do których się udaje.

2. Uczestnik powinien przed wyjazdem dla własnego dobra zapoznać się z aktualnymi przepisami celno-dewizowymi obowiązującymi w RP oraz państwach przez które przejeżdża i do których się udaje. Biuro udzieli w tym zakresie nieodzownej pomocy.

3. Uczestnik wyjeżdżający na imprezę zobowiązany jest posiadać na miejscu zbiórki dokumenty uprawniające do wyjazdu (paszport z ważną wizą w przypadku konieczności jej posiadania, ewentualnie wymagane zaświadczenia lekarskie, dowód wpłaty).

4. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń pilota wycieczki, przestrzeganie punktualności oraz informowanie pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.

5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od biura następują zmiany programu imprezy w trakcie jej trwania biuro zobowiązane jest do zapewnienia świadczeń zastępczych.

6. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie; jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć albo uniknąć; siłą wyższą.

7. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, awaria własnego środka transportu, nieprzestrzeganie przepisów celno-dewizowych itp.).

8. W przypadku przerwania podróży lub skrócenia pobytu z przyczyn leżących po stronie uczestnika lub jeżeli władze graniczne nie wydadzą zezwolenia na wjazd równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana. Uczestnik może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie lub przerwania podróży.

9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do pokrycia strat lub zniszczeń powstałych z ich winy w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej ustawowi opiekunowie. Uczestnik winien pokryć szkodę na miejscu jej wyrządzenia.

10. Informacje dotyczące ubezpieczenia uczestników zawarte są w programach imprez.

11. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Biuro swojego wizerunku utrwalonego jako zdjęcia lub zapis wideo w trakcie imprezy oraz zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Biuro zdjęć i materiałów video zrobionych przez siebie i dostarczonych do Biura, w szczególności do zamieszczania i publikowania na stronach internetowych Biura, materiałach promocyjnych, w katalogach z ofertą oraz profilach social media Biura.

Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na powyższe to musi o tym pisemnie poinformować Biuro, przed rozpoczęciem imprezy.

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje świadczeń podczas trwania imprezy należy zgłaszać na miejscu pilotowi lub rezydentowi biura a w razie jego braku w recepcji hotelu (ośrodka) lub przedstawicielowi kontrahenta. Reklamacje powinny być odnotowane na voucherze (lub na piśmie).

2. Reklamacje mogą być wnoszone nie później jednak niż do 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wymagana jest forma pisemna wniesionej reklamacji.

3. Biuro ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

4. Biuro dokonuje zwrotu części lub całości wpłaty w ciągu 14 dni od daty rezygnacji lub uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

5. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz przepisy o ochronie konsumenta.

6. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

BIURO GWARANTUJE W CENIE IMPREZY NASTĘPUJĄCE UBEZPIECZENIE:

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. TRAVEL:

_ KL koszty  leczenia  i  natychmiastowej  pomocy  assistance: 30 000 EUR

_ NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków : 4000 EUR

_ BP  bagaż podróżny: 400 EUR

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

MEDIUSZ SC posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki wydane przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.: gwarancja ubezpieczeniowa nr 00.240.386

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORA TURYSTYKI prowadzona jest na podstawie ZAŚWIADCZENIA o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/30/2008